Credit Suisse with Hossa ProCapital invite you for the Investment Banking Surveillance Power Day!

Come and learn everything about stock market manipulations and ways to detect them!

Join our event and find out more about a paid professional program at Credit Suisse, designed to fit with your university studies, and the career possibilities in our global bank.

Trade and Electronic Communication Surveillance specialists and managers invite all students to a special Investment Banking Surveillance Power Day event, full of interactive workshops and case studies involving market abuse on largest stock exchanges.

Learn to analyse charts, evaluate market price movements and investigate potential market abuse cases in our Investment Banking Surveillance department!

The event will be wrapped by special Mock Interview sessions held by our department heads – the participants will get useful tips on how to prepare to a real interview!

Registration by link:
https://credit-suisse.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/brand-10/xf-ac34111e184f/candidate/so/pm/1/pl/3/opp/12107-2017-Wroclaw-University-of-Economics-Investment-Banking-Surveillance-Power-Day/en-GB

Agenda:

9:00-9:45
Inside Credit Suisse Surveillance Department and Legal and Compliance Academy – the overview
2P

10:00-12:00
Find out if you can be a Surveillance Specialist by detecting market manipulation – case study, competition + Q&A session (slot 1)
103 E

12:45-14:30
Find out if you can be a Surveillance Specialist by detecting market manipulation – case study, competition + Q&A session (slot 2)
2P

14:30-15:30
Lecture: Everything you wanted to know about market manipulation (but were afraid to ask)
2P

15:30-15:45
Competition results – winners announcement
2P

15:45-16:30
Networking session – come and meet us!
2P

16:30-…
Mock job interviews with subsector heads
2P

Rector’s leave and catering will be provided!

Regulamin wydarzenia „Investment Banking Surveillance Power Day”

(dalej „Regulamin”)

 • 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem wydarzenia „Investment Banking Surveillance Power Day” (dalej: „Wydarzenie”) jest Koło Naukowe Hossa ProCapital działające na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Credit Suisse (Poland) Sp. z o. o., zwani dalej „Organizatorami”.
 2. „Investment Banking Surveillance Power Day” to wydarzenie o charakterze całodniowego spotkania z przedstawicielami Credit Suisse. W planie dnia: prezentacja, case study, symulacje rozmów rekrutacyjnych.
 3. Okresem trwania konkursu jest dzień Wydarzenia, tj. 22 marca 2017 r.
 4. Wydarzenie odbędzie się w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 118/120, w sali 2 P
 5. Zapisy na wydarzenie, odbywają się poprzez stronę internetową https://credit-suisse.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/brand-10/xf-12d71e52f9b4/candidate/so/pm/1/pl/3/opp/12107-2017-Wroclaw-University-of-Economics-Investment-Banking-Surveillance-Power-Day/en-GB (dalej: „Strona Konkursowa”).
 6. Regulamin Konkursu jest i będzie dostępny od czasu rozpoczęcia zapisów oraz przez okres trzydziestu dni od dnia zakończenia Wydarzenia, na Stronie Konkursowej.
 • 2 [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które posiadają aktywny status studenta i nie ukończyły 30 roku życia oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoby te są zwane dalej „Uczestnikami”.

 1. W przypadku, gdy Organizatorzy stwierdzą, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu w trybie natychmiastowym oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w wydarzeniu.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zarejestrować się najpóźniej w dniu wydarzenia na Stronie Konkursowej lub na miejscu wydarzenia na Ipadzie udostępnionym przez Credit Suisse tuż przed rozpoczęciem wydarzenia.
 4. Informacje o rejestracji będą rozprowadzane przez Organizatorów za pomocą różnych kanałów promocyjnych (m.in. stron internetowych patronów wydarzenia, list mailingowych, mediów społecznościowych).
 • 3 [NAGRODY]
 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej „Nagrody”) ufundowane przez Credit Suisse:
  1. 3 karty podarunkowe o wartości 150,00 złotych brutto do wykorzystania w Nike, Reebok, Adidas, Torba z gadżetami brandowana logiem Credit Suisse
 1. 4 sesje coachingowe z Head of Campus Recruiting Poland – indywidualne terminy do ustalenia
 2. Zaproszenie na kolację z Head of Campus Recruiting Poland – indywidualny termin do ustalenia
 3. 3 miejsca stażowe w rocznym programie Legal and Compliance Academy
 1. Wszyscy uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”) nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 2. Prawa do Nagrody nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie.
 3. Jednemu uczestnikowi może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda.
 • 4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Szczegółowy przebieg wydarzenia jest opublikowany na Stronie Konkursowej, a także udostępniony Uczestnikom w wersji papierowej.
 2. Zgłoszeni uczestnicy zostaną ocenieni przez Jury.
 3. W skład Jury wchodzą: manadżerowie biorący udział w Case Study oraz w Speed Interviewsach.
 4. Uczestnicy są zobowiązani korzystać z własnego wyposażenia, które posłuży im do realizacji zadań przedstawionych przez reprezentantów Credit Suisse.
 5. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom miejsce do pracy rozumiane jako salę oraz uposażenie stanowiska pracy w postaci stołów i krzeseł.
 6. Na podstawie kryteriów oceniania, które zostaną publicznie przedstawione Zespołom w Okresie Trwania Konkursu, Jury wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród.
 7. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 8. Nagrody rzeczowe zostaną wydane Laureatom w miejscu Wydarzenia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników. Odebranie nagród określonych w § 3 ust. 1 pkt c) – e) nastąpi po indywidualnym ustaleniu daty z Laureatem.
 9. Nagrody są przyznawane konkretnym Laureatom. W razie rezygnacji z odebrania nagrody nie przyznaje się jej innemu Uczestnikowi, chyba, że Jury postanowi inaczej.
 10. Jury jest zobowiązane do podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych Regulaminem podczas Okresu Trwania Konkursu.
 11. Wszyscy uczestnicy zostaną publicznie powiadomieni w Okresie Trwania Konkursu o wynikach Konkursu.
 • 5 [DANE OSOBOWE]
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Poprzez rejestrację na Stronie Konkursowej poprzez Formularz, Uczestnicy wyrażają zgodę na transfer ich danych osobowych do Credit Suisse (Poland) Sp. z o. o. (zarejestrowany pod adresem Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) i wykorzystanie ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Poprzez rejestrację Uczestnik potwierdza, że dane osobowe mogą być udzielone innym firmom grupy Credit Suisse do wyżej wymienionych celów.
 3. Organizatorzy oraz każda firma z grupy Credit Suisse mogą użyć danych podanych przy rejestracji na Stronie Konkursowej poprzez Formularz, aby skontaktować się z uczestnikami w procesie rekrutacyjnym.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą być przekazywane poza krajem zamieszkania i/ lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym do krajów, które mogą mieć inne standardy ochrony danych osobowych niż Polska.
 5. Organizator może przetwarzać dane osobowe samodzielnie lub za pomocą przetwarzacza danych, który dokona tego w jego imieniu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych lub dowolnych innych.
 • 6 [UWAGI KOŃCOWE]
 1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu bez prawa do roszczeń finansowych względem Organizatorów oraz innych Uczestników.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach w każdym momencie przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia związane z Wydarzeniem lub odwołanie go w dowolnym momencie. Wszelkie roszczenia dotyczące powyższych sytuacji nie powinny być wysuwane.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualnie problemy techniczne, inne niż leżące po ich stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Formularzu.
 6. Wszelkie materiały promujące Wydarzenie mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

Dodaj komentarz