Statut Koła Naukowego Rynków Kapitałowych „HOSSA ProCapital”

Misją Koła jest stworzenie możliwości rozwoju i samorealizacji studentom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat inwestycji, szeroko pojętego rynku kapitałowego oraz metod jego analizowania.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Statut reguluje działalność Koła Naukowego Rynków Kapitałowych „Hossa ProCapital”, zwanego dalej „Kołem” lub „Hossą”.
 2. Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem studentów, działającym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności niniejszego Statutu, Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Koło powołane zostaje na czas nieokreślony.
 4. Koło działa w interesie swoich członków w celu ich rozwoju i pogłębienia wiedzy.
 5. 5. Koło może posługiwać się własnym logo, z zastrzeżeniem, że Koło nie może dokonywać zmiany formy logo, logotypu i nazwy Uczelni oraz wykorzystywać jej w jakiejkolwiek innej formie niż jest to przewidziane w Obowiązującym Systemie Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prawo do używania logo mają członkowie Koła oraz osoby upoważnione przez obecny Zarząd Koła do jego uż Logo Koła przedstawia załącznik nr 1, do niniejszego Statutu.
 6. Nad działalnością i rozwojem Koła opiekę sprawuje Katedra Finansów działająca przy Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem działającej
  przy wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. przy Uniwersytecie Ekonomicznym
  we Wrocławiu, zwanym dalej Uniwersytetem.
 7. Koło działa jednocześnie przy obydwu Katedrach, na jednakowych zasadach.
 8. Strona internetowa Koła funkcjonuje pod adresem: www.hossaprocapital.ue.wroc.pl
 9. Patronem Koła jest prof. dr hab. Leszek Patrzałek.
 10. Opiekunami naukowymi Koła są dr inż. Dominika Hadro oraz prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
 11. Opiekunowie Koła działają dla dobra Koła oraz rozwoju jego członków, jednak pozostawiając Zarządowi oraz członkom Koła głos decydujący w sprawach dotyczących Koła oraz jego aktywności.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Koła

 

 1. Cele i zadania działalności statutowej Koła:

1) prowadzenie badań naukowych z zakresu szeroko rozumianych rynków kapitałowych,

2)prowadzenie badań naukowych z zakresu pozostałych rynków finansowych,
w tym alternatywnych,

3) propagowanie wiedzy z zakresu rynku kapitałowego wśród studentów i inwestorów Dolnego Śląska,

4) integracja środowiska akademickiego z aktywnymi uczestnikami rynków kapitałowych,

5) integracja obecnych członków i kandydatów na członków z członkami honorowymi oraz byłymi członkami Koła w ramach wyjazdów integracyjnych, konferencji, seminariów oraz wspólnych badań naukowych,

6) gromadzenie i prezentowanie danych związanych z rynkami kapitałowymi,

7) tworzenie grup tematycznych,

8) organizowanie wyjazdów na ogólnopolskie konferencje naukowe oraz seminaria tematyczne,

9) współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi w Polsce, Giełdą Papierów Wartościowych oraz firmami zainteresowanymi współpracą z Kołem.

 

Rozdział III

Działalność w Kole

 

 1. Pod pojęciem działalności w Kole rozumie się:

1) działalność w Zarządzie Koła, o którym mowa w rozdziale VI Statutu;

2) obecność na zajęciach;

3) uczestnictwo w seminariach, konferencjach, wyjazdach oraz imprezach integracyjnych organizowanych przez Koło;

4) uczestniczenie w organizacji projektów realizowanych przez Koło;

5) koordynowanie projektów;

6) uczestniczenie w badaniach naukowych Koła;

7) uczestniczenie w spotkaniach grup tematycznych działających w ramach Koła;

8) prowadzenie grupy tematycznej działającej w ramach Koła;

9) przygotowywanie pod nadzorem Członka Zarządu ds. Nauki, jego zastępcy lub innej osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie spotkań Koła, bieżących, cotygodniowych analiz giełdowych prezentowanych na spotkaniach;

10) prezentowanie referatów na spotkaniach lub seminariach Koła;

11) pozyskanie sponsorów;

12) bieżące sprawy administracyjne;

13) kontakt z opiekunem i patronem Koła;

14) organizacja szkoleń dla członków Koła dotyczących nie tylko tematyki giełdowej;

15) pisanie artykułów giełdowych na stronie Koła;

16) koordynacja grup mailingowych;

17) koordynacja strony internetowej Koła;

18) uczestnictwo w grupach warsztatowych tworzonych na spotkaniach Koła;

19) kontakt z administracją uczelni.

 1. Zarząd Koła na wniosek zainteresowanego wystawia zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Kole. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Statutu.

Rozdział IV

Członkowie Koła

 

 1. Członkiem Zwyczajnym Koła może zostać student studiów wyższych I, II i/lub III stopnia.
 2. Członkiem Zwyczajnym Koła, zwanym dalej Członkiem Koła jest każdy student uczelni wyższej wpisany na listę członków Koła.
 3. Student-kandydat na członka Koła może zostać wpisany na listę członków wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu Koła. O status członka Koła może ubiegać się kandydat, działający w Kole przez
  co najmniej jeden semestr, zgodnie z punktami wymienionymi w rozdziale III. Warunkiem koniecznym uzyskania członkostwa jest napisanie referatu, który musi zostać nadesłany w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Członka Zarządu ds. Nauki lub napisanie artykułów do Capitalnego Tygodnia
  w liczbie przynajmniej połowy liczby tygodni w danym semestrze. Referat musi zostać napisany zgodnie z wymogami, które są zawarte w załączniku nr 4 do niniejszego statutu.
 4. Dotychczasowe członkostwo jest weryfikowane pod koniec semestru przez Zarząd. Przedłużenie członkostwa jest możliwe w przypadkach:

– pozytywnej weryfikacji działalności danego Członka przez Zarząd (podane do publicznej wiadomości 4 tygodni przez zakończeniem semestru)

– ponowne napisanie referatu w terminie wyznaczonym przez Członka Zarządu ds. Nauki

– napisanie artykułów do Capitalnego Tygodnia w liczbie przynajmniej połowy liczby tygodni
w danym semestrze.

 1. Rozpatrywanie nadesłanych przez kandydatów i członków Koła referatów, oraz ich ocena odbywa się do końca drugiego tygodnia nowego semestru.
 2. Oficjalna działalność w Kole zaczyna się wraz z przyznaniem członkostwa.
 3. Student może zostać skreślony z listy członków Koła:
 4. a) Na własną prośbę;
 5. b) Z chwilą utraty statusu studenta;
 6. c) Na podstawie decyzji Zarządu na skutek negatywnej oceny działalności
 7. Członkowie mają obowiązek:
 8. a) Dbać o dobry wizerunek i prestiż Koła oraz dobre imię Uniwersytetu
 9. b) Stosować się do postanowień niniejszego statutu i Zarządu Koła;
 10. c) Brać czynny udział w życiu Koła.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków Koła

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy w szczególności:

1) powołanie i odwoływanie Członków Zarządu Koła,

2) podejmowanie decyzji wniesionych pod obrady,

3) uchwalanie Statutu Koła lub zmian w nim,

4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła.

 1. Walne Zgromadzenie Członków Koła jest najwyższą władzą w Kole.
 2. Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest:

1)  na żądanie 1/2 wszystkich członków Zwyczajnych Koła,

2)  na wniosek Zarządu Koła,

3)  na wniosek opiekuna Koła.

 1. Podczas głosowań każdemu członkowi zwyczajnemu Koła przypada jeden głos.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podejmowane są zwykłą większością̨ głosów w obecności ½ członków uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział VI

Zarząd Koła

 

 1. Zarząd Koła tworzy pięć osób wybranych w wyborach, o których mowa w Rozdziale VIII.
 2. W skład Zarządu wchodzą członkowie Koła odpowiedzialni za pięć sekcji:

1) Nauki;

2) Projektów;

3) Marketingu;

4) Finansów i administracji;

5) HR.

 1. Osoby zasiadające w Zarządzie, wybierają spośród reprezentantów poszczególnych działów przewodniczącego Koła, który pełni funkcje reprezentacyjne.
 2. Każdy Członek Zarządu jest zobowiązany wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków zwyczajnych Koła w ciągu miesiąca po ogłoszeniu wyników wyborów i przedstawieniu swoich planów w następnym semestrze.
 3. Wyznaczona osoba ma prawo odmówić przyjęcia funkcji zastępcy.
 4. W przypadku rezygnacji Członka Zarządu, jego funkcję przejmuje dotychczasowy zastępca.
 5. W przypadku rezygnacji zastępcy Członka Zarządu, dotychczasowy członek zarządu odpowiedzialny za daną sekcję ma obowiązek wyznaczyć nowego zastępcę.
 6. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Koła;

2) organizowanie wyborów do Zarządu Koła zgodnie z Rozdziałem 9 Statutu;

3) reprezentowanie Koła w kontaktach z Władzami Uniwersytetu oraz podmiotami zewnętrznymi;

4) koordynacja i kontrola działań w ramach statutowych prac Koła;

5) opracowanie strategii oraz planu działalności na rok, na który Zarząd został wybrany;

6) ścisła kontrola wykorzystania majątku Koła, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych;

7) informowanie członków Koła o bieżącej działalności Koła;

8) opracowanie na koniec kadencji, przed wyborami nowych władz Koła, raportu ze swojej działalności oraz współpracy z podmiotami nie stanowiącymi integralnej części Koła;

9) przygotowanie i przedstawienie władzom uczelni projektów wraz z rozpisaniem badań własnych Koła na kolejny rok, przy utrzymaniu terminów, które są określone przez wewnętrzne przepisy administracyjne uczelni.

Rozdział VII

Kompetencje i obowiązki poszczególnych Członków Zarządu Koła

 

 1. Członek Zarządu ds. Nauki

1) podlegają mu bezpośrednio koordynatorzy projektów naukowych;

2) jest on bezpośrednim inicjatorem wszystkich spotkań naukowych Koła;

3) jest odpowiedzialny za:

 1. a) koordynowanie projektów naukowych Koła;
 2. b) cotygodniową część merytoryczną spotkań Koła;
 3. c) tworzenie harmonogramu merytorycznego spotkań Hossy;
 4. d) tworzenie bazy merytorycznej Koła, w tym:

– wybór książek do biblioteki Hossy;

– tworzenie spisu wartościowych książek, artykułów naukowych, artykułów w prasie specjalistycznej, prezentacji, stron internetowych;

– obecność członków Koła z referatami na ogólnopolskich konferencjach;

– wsparcie merytoryczne projektów Hossy, w tym w szczególności projektów mających na celu promocję wiedzy o rynkach kapitałowych jak i finansowych;

– nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi prelegentami;

– współpraca z innymi kołami naukowymi;

– wyznaczanie i opiniowanie liderów grup tematycznych;

– dbanie o poziom merytoryczny poszczególnych grup tematycznych;

– nadzór nad pracą grup tematycznych;

– nadzór nad pracą grup warsztatowych w ramach spotkań Koła;

– kontaktowanie się z opiekunami Koła w sprawie aktywności naukowych oraz około naukowych Koła i jego członków;

4) członek Zarządu ds. Nauki ma głos decydujący przy wyborze projektów i spotkań naukowych Koła.

 1. Członek Zarządu ds. Projektów

1) podlegają mu bezpośrednio koordynatorzy projektów Hossy;

2) jest odpowiedzialny za:

 1. a) odpowiednią realizację projektów przez grupy projektowe;
 2. b) nawiązanie współpracy z potencjalnymi prelegentami;
 3. c) jakość pracy koordynatorów projektów;
 4. d) przebieg ogólny projektu;

3) jest koordynatorem co najmniej jednego, dużego projektu Koła w danym semestrze;

4) za każdy projekt odpowiada osobiście przed Zarządem Koła, nawet w przypadku braku jego koordynacji

5) bierze udział we wspólnych inicjatywach projektowych kół naukowych z całej Polski;

6) tworzy listę kontaktową przeszłych i potencjalnych prelegentów na projekty Koła.

 1. Członek Zarządu ds. Finansów i Administracji

1) Jest odpowiedzialny za:

 1. a) tworzenie budżetu Hossy;
 2. b) prowadzenie księgowości Koła;
 3. c) rozliczanie faktur i delegacji;
 4. d) kontakt z kwesturą, likwidaturą, działem księgowości i działem prawnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;
 5. e) przekazywanie informacji o podpisanych umowach do kwestury w celu wystawienia faktur
  (w przypadku umów sponsoringu);
 6. f) reprezentowanie Koła wobec partnerów instytucjonalnych, uczelni oraz studentów;
 7. g) dbanie o sprzęt oraz wygląd i czystość biura;
 8. h) wypożyczanie książek z biblioteczki Hossy.
 1. Członek Zarządu ds. Marketingu

1) jest oficjalnym PRowcem Koła;

2) jest odpowiedzialny za:

 1. a) worzenie lub delegowanie tworzenia plakatów i ulotek reklamujących projekty i Koło;
 2. b) pozyskanie gablot i aktualizację informacji o Kole;
 3. c) zarządzanie zawartością strony internetowej Koła;
 4. d) promocję Koła i jego projektów w gazetach studenckich, portalach finansowych i studenckich
  oraz wśród innych organizacji;
 5. e) reprezentowanie Koła wobec partnerów medialnych;
 6. f) „analiza rynku”, czyli badanie poziomu zainteresowania projektami, określenie preferowanych terminów i godzin, rozpoznawanie potrzeb studentów itp.;
 7. g) uczestnictwo Koła na targach organizacji studenckich i tym podobnych wydarzeniach;
 8. h) współtworzenie ofert i sprawozdań dla sponsorów;
 9. i) tworzenie i przeprowadzenie ankiet oceniających działalność Koła po każdym semestrze działalności;
 10. j) sporządzanie (lub wypełnianie gotowego szablonu) umów zgodnie z ustaleniami Koła i firm
  przy współpracy z Działem Organizacyjno-Prawnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym
  we Wrocławiu;
 11. k) koordynację procesu podpisywania umowy od złożenia umowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przez kontrolę dostarczania przez firmę do tego działu odpowiednich dokumentów aż po podpisywanie umowy przez wszystkie strony.
 12. Członek Zarządu ds. HR

1) jest odpowiedzialny za:

 1. a) tworzenie rejestru aktualnych i potencjalnych członków Koła z uwzględnieniem zadań, które aktualnie realizują w Kole;
 2. b) przedstawianie Zarządowi listy osób, które są aktualnie w Kole niezaangażowane i chciałyby zacząć działać z podaniem ich preferencji;
 3. c) aktywizacje członków i kandydatów do Koła;
 4. d) wyszukiwanie dla koordynatorów projektów i Zarządu osób, które mogłyby wykonać wskazane przez koordynatorów i Zarząd zadania;
 5. e) koordynowanie procesu rekrutacyjnej;
 6. f) kompletowanie listy mailingowej, wysyłanie informacji dla nowych członków, kandydatów oraz byłych członków Koła;
 7. f) współpraca z mentorami Koła;
 8. g) organizowanie wyjść i wyjazdów integracyjnych.

 

Rozdział VIII

Funkcje pomocnicze Zarządu

 

 1. Koordynator ds. IT

1) podlega pod Zarząd Koła;

2) jest odpowiedzialny za:

 1. a) administrowanie strony internetowej;
 2. b) administrowanie bazy wiedzy;
 3. c) tworzenie lub koordynowanie tworzenia grafik na potrzeby działalności Koła;
 4. d) prowadzenie szkoleń z zakresu IT.
 1. Mentorzy

1) Podlegają pod Zarząd Koła;

2) Liczbę osób będących mentorami wybiera Zarząd Koła w zależności od aktualnych potrzeb Koła;

3) Są odpowiedzialni za:

 1. a) kierowanie ścieżką rozwoju kandydatów w Kole;
 2. b) aktywizacją kandydatów i członków Koła;
 3. c) pomocą w napisaniu referatu;
 4. d) służenie dobrą radą i pomocą;
 5. e) budowanie dobrej atmosfery w Kole.

Rozdział IX

Wybory Zarządu Koła

 

 1. Wybory do Zarządu Koła są przeprowadzane na jednym z dwóch ostatnich spotkań każdego roku drogą demokratycznego głosowania w obecności 50% członków Koła uprawnionych do głosowania.
 2. Wybory organizują ustępujące władze Koła.
 3. Członkowie Koła zgłaszają swoje kandydatury do ustępujących władz Koła na 21 dni
  przed terminem wyborów. Na podstawie kandydatur ustępujące władze Koła opracowują listę kandydatów do przyszłych władz Koła.
 4. 4. Każdy kandydat do Zarządu Koła może się ubiegać tylko o jedno stanowisko w Zarządzie.
 5. 5. Kandydaci do Zarządu muszą przygotować aplikację, która zawiera:

1) program wyborczy wraz ze szczegółowym planem działania danego działu na czas ich kadencji;

2) opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w ramach działalności w Kole.

 1. W przypadku, gdy zgłoszonych kandydatów jest mniej niż miejsc w Zarządzie Koła, ustępujące władze Koła wyznaczają swoich następców na stanowiska, na które nie zgłosili się kandydaci;
 2. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z ubiegania się o stanowiska Członka Zarządu.
 3. W głosowaniu nad nowymi władzami mogą brać udział tylko członkowie Koła obecni na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Na spotkaniu Koła, po wyborach, nowo wybrane władze mają obowiązek indywidualnie wygłosić swoje plany na następny semestr, wraz z wizją rozwoju Koła i jego członków.
 5. Procedura wyborcza

1) wybory mają charakter tajny i anonimowy;

2) każdemu członkowi przypada jeden głos na kandydata do poszczególnych działów. Głosuje się poprzez wypełnienie karty wyborczej;

3) kandydat, który osiągnął największą liczbę głosów zostaje wybrany na odpowiednie stanowisko Członka Zarządu;

4) w przypadku, gdy wybierani kandydaci na jedno stanowisko otrzymują tę samą liczbę głosów decyzję podejmuje Zarząd;

5) nad poprawnością przebiegu głosowania kontrolę sprawuje ustępujący Zarząd;

6) wyniki głosowania są ogłaszane zaraz po jego przeprowadzeniu;

7) wybory prowadzi jedna osoba z ustępującego Zarządu;

8) w wyborach mogą startować kandydaci pełniący funkcję Członka Zarządu w poprzednim semestrze.

Rozdział X

Zmiany Statutu

 1. Zmiany statutu mogą być uchwalane podczas Walnego Zgromadzenia Koła, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków.

Rozdział XI

Rozwiązanie Koła

 1. 1. Rozwiązanie Koła może nastąpić:

1) na wniosek Zarządu Koła, który musi zostać zaakceptowany w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia Koła.

2) zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, na wniosek Rektora rozwiązuje Koło, jeżeli jego działalność wskazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów ustawowych, Statutu Uniwersytetu lub Statutu Koła

 1. 2. Koło może zawiesić działalność na jeden semestr w przypadku, gdy na listę członków Koła jest wpisane mniej niż 5 (słownie pięć) osób.
 2. 3. Rektor uchyla uchwały organów Koła niezgodne z przepisami prawa, statutem Uniwersytetu, niniejszym Statutem oraz gdy naruszają powagę lub interes Uniwersytetu.